Haslev Fysioterapi

Klinikken

Vi tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling på et fagligt og servicemæssigt højt niveau, så patienten, i trygge og personlige rammer, hurtigst muligt kan føle sig hjulpet igennem optimering af funktionsniveau og livskvalitet.

Se behandlinger Kontakt os

Første gang du kommer til klinikken:

Du behøver ikke at være bange for ikke at kunne finde parkering, da der er masser af parkeringspladser til rådighed.

Ved første konsultation, bedes du medbringe sygesikringskort/sundhedskort og evt. henvisning, som du har fået med i hånden.

Hvis det er forsikringen der skal betale, skal du medbringe bevilling på papir eller maile den til mail@haslevfysioterapi.dk.

Du skal medbringe lagen eller et stort håndklæde. Det er også muligt at købe et engangslagen til 20,- kr.

Din praktiserende læge har som regel lagt henvisningen ind på henvisningshotellet, hvorfra vi kan hente den ved oplysning af CPR-nr.

Vi beder dig om at oplyse medlemskab af sygeforsikringen Danmark samt hvilken gruppe. Ved fakturering indberettes tilskuddet automatisk til Danmark.

Vi vil bede om din mailadresse, da vi kan have brug for at kontakte dig eller sende en mailfaktura. Du vil også kunne få din behandlingstid på mail samt påmindelse dagen før.

Vi tjekker ligeledes telefonnumre og bopælsadresse.

Afbud

Afbud til individuel behandling og holdtræning, skal meddeles klinikken inden kl. 09:00 samme dag.

Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves et honorar, svarende til den planlagte behandling eller holdtræning.

Der er på klinikken 2 prislister: 1 med sygesikringstilskud og 1 uden tilskud

Der er naturligvis frit valg af fysioterapeut på klinikken.

Der kræves henvisning fra læge for at opnå tilskud fra den offentlige sygesikring samt sygeforsikring Danmark. Sygesikringen Danmark yder tilskud til ALLE behandlinger og al genoptræning efter lægehenvisning. (Undtaget er dog nogle af forsikringsordningerne!).

Der kræves ikke henvisning til behandling og træning i øvrigt.

Behandlingstakser – fysioterapi

Takster pr. 1. oktober 2023 – gruppe 1 patienter

Ydelse Fuldt honorar Tilskud Patientandel
Første konsultation 493,06 193,77 299,29
Normalbehandling 313,51 123,21 190,30
Kort behandling 209,02 82,14 126,88
Opfølgende træningsterapi 104,52 41,08 63,44
Holdtræning pr. person 209,02 82,14 126,88
Udeblivelse* 313,13 0 313,51
*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 313,51 kr. Dette gælder for både almen fysioterapi og for vederlags fysioterapi.
Download behandlingstakster 2023

Persondatapolitik for patientbehandling ved Haslev Fysioterapi

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

[Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Skriv til os

+45 56 31 26 60